Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING SANITAS

Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Sanitas houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Sanitas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze websites

VERWERKING BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Sanitas kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Sanitas raadt ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Heeft u het vermoeden dat Sanitas zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem contact op met de praktijk, dan wordt deze informatie verwijderd.

VERWERKINGSDOELEN

Sanitas verwerkt persoonsgegevens voor de onderstaande bedrijfsdoelen:

 • Om uw aanvraag af te handelen nadat u om een dienst heeft verzocht of deze heeft afgenomen.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die u heeft afgenomen.
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die u eerder heeft afgenomen. Hiervoor kunt u zich altijd afmelden via een reply.
 • Om de nieuwsbrieven te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Om een waarnemer te informeren
 • Om andere zorgverleners te informeren bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor de financiële administratie c.q. facturatie.

Gegevens worden niet automatisch voor alle doelen tegelijkertijd gebruikt. Sanitas gaat zorgvuldig om met ieders privacy en leeft de privacywetgeving na.

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Sanitas de gegevens heeft gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Dossiergegevens kennen een wettelijke bewaarplicht van 15 jaar.

VRAGEN, KLACHTEN OF GESCHILLEN

Indien u vragen heeft over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Sanitas. Ook voor klachten en geschillen omtrent privacy, neemt u contact op met de praktijk. U kunt ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Raadpleegt u voor andere klachten de info op de website van de  VBAG

Contactgegevens
Praktijk Sanitas
Ellen van de Moosdijk
Vogelkers 10
5682 HS Best
Tel: 0499-750752 /  06-15167403
info@sanitasbest.nl

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE LEVENSWEG MET DERDEN

Sanitas deelt alleen dan uw persoonsgegevens met collega’s als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Bij visitatie door externe visiteurs wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier, maar personalia wordt onleesbaar gemaakt

WEBSITE

Op de website van zowel Sanitas als Ibizagroepsreizen.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Via de website worden nooit uw persoonlijke gegevens  opgenomen zonder dat u daarmee heeft ingestemd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sanitas. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via email info@sanitasbest.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Sanitas u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen met een afgedekt paspoortnummer en Burgerservicenummer ter bescherming van uw privacy.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Sanitas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neemt u bij aanwijzingen van misbruik contact op met de praktijk.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Sanitas heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) .
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met een authentication.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID: Mocht Sanitas’ privacybeleid ingrijpend worden uitgebreid of gewijzigd op die wijze dat het gevolgen voor u heeft, zal dit met u gecommuniceerd worden.

error: Content is protected !!